Om framsteg och nyttan

Kärror

Tänk! hvad en förbättring här kunde gagna Riket? Om alt, hvad innom Sveriges gränsor årligen lastas på arbets-kärror, eller vagnar, hvilka icke annat äro, än dubbla kärror, vore, förslags-vis, 7 millioner liss­pund, och Kongl. Vetenskaps Academiens förestälda Fråga kunde med ja besvaras, förbättringen vore lätt, och med tiden kunde blifva allmän; vore genom den samma 3 millioner lisspund årligen för intet framförda, eller hela Rikets varo-rörelse med kärror, til 3/7 lättad. Hvilken kan då räkna den tid, möda och kostnad förlorad, som på så angeläget ämne blefve använd?

Svar på frågan angående kärrors förbättring (1764), § 1, s. 6–7.

 

Barkbåten

Ligga icke större delen af wåra Finska församlingar så widt sträckt, at folcket om sommaren aldeles intet, eller åt minstone med otrolig swårighet, kunna komma til Kyrcka för de många mellan liggande skiften af wattn och land? dem de doch lätteligen kunde öfwerkomma; allenast de förde en sådan näfwerbåt med sig. Huru många hemman äro, som ei hafwa ett eller flere träsk til fiskewattn, dem de doch ei nåkas1, utan at bygga et särskilt fartyg wed et och hwart? Men huru lätt, kunde icke en karl, taga en liten näfwer båt med sig, nu til det ena träsket, nu til det andra, och således idka sitt fiske, när, och i hwilcket dera han hälst wille. Men det som är det förnämsta: Huru mycket bidroge icke dessa båtar til handels rörelsens befrämjande i wårt litet bebodda Finland?

Americanska näfwerbåtar (1753), § 5, s. 5.