Om friheten

Fädernesland

…Fädernesland utan Frihet och förtjenst är et stort ord af liten betydelse!

Swar på den af Kgl. Wetenskaps Academien förestälta frågan: Hwad kan vara orsaken, at sådan myckenhet swenskt folk årligen flytter utur landet? och genom hwad författningar det kan bäst förekommas? (1765), § 18, s. 53.

Först kommer friheten

Friheten med torra bitar är ofta angenämare för en menniska, än en ymnig föda under en annans välde. Det kostar väl, at sätta fötter under eget bord, men hvem gör icke det heldre, med mager utkomst, än mår väl såsom en annans tienare?

Tankar om husbönders och tienstehions naturliga rätt (1778), § 5, s. 15-16.

Det lilla stora ordet

Jag talar alenast för det ena lilla; men välsignade ordet Friheten.

Tankar om husbönders och tienstehions naturliga rätt (1778), § 12, s. 42.

Tvång

Det ena tvånget gör altid det andra oumgängeligt.

Tankar om husbönders och tienstehions naturliga rätt (1778), § 9, s. 28.

Friheten – bara ord?

Få gifvas, som tala för den Borgerliga Friheten, fast de flesta bära frihets-bladet i munnen, och de få, som arbeta sig fram denna vägen och betrakta menniskliga rättigheter, såsom tilhörande menniskor i gemen, anses af större delen för sielfsvålds försvarare och politiske fritänkare. Andre tala väl mycket om frihet, men förstå dermed vissa mennisko-flockars eller personers friheter, och glömma bort de ringaste, som ej haft den lyckan att hinna inom de andres förskansningar; utan, ju mera dessa förskansningar utvidgas åt de andra, naturligt vis blifva så mycket mera trängde, och rum-ville på vårt jordklot.

Tankar om husbönders och tienstehions naturliga rätt (1778), § 1, s. [1]–2.