Om uppfostran

Förståndets ljus

Näst Gud har jag at tacka en öm Fader eij allenast för lifwet och des uppehälle i min barn- och ungdom, det gifwa de flästa Föräldrar åt sina barn, utan fast mera för en outtröttelig underwisning ifrån spädaste Åren. Han tog eij den almänt brukeliga wägen, at blott belasta minnet hos sina Barn wed underwisningen. han lärde dem at täncka, och at tillika låta förståndets lius wärma hjertat til dygd och Guds fruchtan.

Självbiografi (1780), s. 123.

Våld skapar våld

…den ena läraren upammar uti sin Schola nästan utan ris fria, qvicka, dygdiga och lydiga varelser, den andra börjar från hugg och slag, och sluter med det samma, och lämnar dum[ma] slafviska och dolska illgiärnings menniskor efter sig.

Svar på K. Finska Hushållningssällskapets prisfråga om det finska landtbrukets upphjälpande (1799), § 18, s. 585.