Viktigaste verk

Americanska näfwerbåtar

Chydenius lärdomsprov vid Åbo Akademi är en beskrivning av kanoter som tillverkades och användes av nordamerikanska indianer.

Americanska näfwerbåtar (1753)

 

Svar på frågan om bästa sättet at upodla mosslupna ängar

Ett svar på en skrivtävling ordnad av Kungliga vetenskapsakademin.

Svar på frågan om bästa sättet at upodla mosslupna ängar (1762)

 

Svar på frågan angående kärrors förbättring

Chydenius utnyttjade sina studier i mekanik i denna tävlingsskrift.

Svar på frågan angående kärrors förbättring (1764)

 

Vederläggning

Ett angrepp mot stapeltvånget var en av de första skrifter som Chydenius publicerade vid riksdagen 1765-66.

Wederläggning af de skäl, hwarmed man söker bestrida öster- och wästerbotniska samt wäster-norrländske städerne fri seglation (1765)

 

Utflyttning

Chydenius utvecklade grunden till sina ekonomiska och socialpolitiska åsikter i en pristävling som ordnades för att utreda orsakerna till den stora emigration som statistiken (missvisande) tydde på.

Swar på den af Kgl. Wetenskaps Academien förestälta frågan: Hwad kan vara orsaken, at sådan myckenhet swenskt folk årligen flytter utur landet? och genom hwad författningar det kan bäst förekommas? (1765)

 

Källan til rikets wan-magt

Chydenius kritiserade en av stöttepelarna i det merkantilistiska systemet, produktplakatet.

Källan til rikets wan-magt (1765)

 

Den nationella vinsten

En klar och koncis framställning av den ekonomiska liberalismen. Chydenius mest kända verk.

Den nationnale winsten, wördsamast öfwerlemnad til riksens höglofliga ständer, af en deras ledamot (1765)

 

Omständligt svar

Chydenius försvarade sig mot den polemik, som orsakades av Källan till rikets vanmakt med denna skrift, som är den mest omfattande av hans politiska skrifter.

Omständeligt swar, på den genom trycket utkomne wederläggning af skriften, kallad: Källan til rikets wanmagt, jämte anmärkningar öfwer de wid samma källa anstälda wattu-prof; af Anders Chydenius (1765)

 

Kinesiska skrivfriheten

Kina framställdes som ett tryckfrihetens mönsterland i denna skrift som Chydenius översatte till svenska.

Berättelse om chinesiska skrif-friheten (1766)

 

Rikets hjälp

Chydenius penningpolitiska förslag var inte nya, men orsakade i det eldfängda politiska läget att han uteslöts från riksdagen av sitt eget parti.

Rikets hjelp, genom en naturlig finance-system (1766)

 

Tal vid Gustav III:s kröning

Chydenius ställde stora förväntningar på den nya regenten, men varnade samtidigt denne för tyranniets faror.

Tal hållet vid vår allernådigste konungs, konung Gustaf III:s höga kröning, den 29 maji 1772 (1772)

 

Lanthandel

Handeln på landsbygden var strängt reglerad. Chydenius ansåg att en fri handel skulle gagna hela samhället även i detta fall.

Svar på Vetenskaps och Vitterhets Samhällets i Götheborg förestälta fråga: huruvida landthandel för et rike i gemen är nyttig eller skadelig, och i hvad mon den bidrager til industriens uplifvande eller aftagande? (1777)

 

Tankar

I denna uppseendeväckande skrift krävde Chydenius ett slut på husböndernas egenmäktiga förfarande i förhållandet till tjänstehjonen samt skapandet av en fri arbetsmarknad.

Tankar om husbönders och tienstehions naturliga rätt; upgifne af Anders Chydenius, kyrkoherde i Gamla Carleby (1778)

 

Religionsfrihet

Ett memorial, som troligen kom till på initiativ av Gustav III, innehöll krav på utlänningars rätt att utöva sin egen religion.

Memorial, angående religions-frihet (1779)

 

Predikningar över tio Guds bud

Chydenius deltog med dessa predikningar i en pristävling.

Predikningar Öfver Tio Guds Bud (1781–82)

 

Predikningar över andra huvudstycket

Chydenius skrev även dessa predikningar för en pristävling. Han fick första priset i båda tävlingar.

Predikningar Öfver Andra Hufvudstycket I Catechesen (1784–85)

 

Lappmarkernas upphjälpande

Chydenius föreslog att Lappland kunde användas som ett näringsfrihetens försökslaboratorium där de liberala ekonomiska lärorna kunde experimenteras.

Förslag til Lappmarkernes uphjelpande (1794–95)

 

Salpetersjuderier

Chydenius framställde även salpeter; regeringen försökte gynna inhemsk produktion av detta ämne som var en viktig ingrediens vid tillverkning av krut.

Om saltpetter-sjuderierne, särdeles i Österbotten (1795)

 

Finska lantbrukets upp­hjälpande

En av Chydenius sista skrifter är en sammanfattning av de kritiska synpunkter som han hade framhållit redan på 1760-talet. Skriften förblev otryckt under Chydenius livstid.

Svar på K. Finska Hushållningssällskapets prisfråga om det finska landtbrukets upphjälpande (1799)

 

Tankar om koppympningen

Chydenius var en banbrytare vid tillämpning av koppympning på 1750-talet, men femtio år senare var hans åsikter föråldrade: smittkoppsvaccinering var på kommande.

Tanckar om koppympningen för allmogen i Finland (1799)