Anders Chydenius’s central writings

 

Some of the writings are available in English. Click the blue titles.

 

American Birchbark Boats.
Americanska Näfwerbåtar, Åbo, 1753.

A Response to the Question Regarding the Best Ways and Means to Cultivate Moss-Covered Meadows.
Svar På samma Fråga (Om bästa sättet at upodla Mosslupna Ängar), Stockholm, 1762.

A Response to the Question Regarding the Improvement of Carts.
Svar på samma Fråga (Angående Kärrors Förbättring), Stockholm, 1764.

Refutation of the Reasons Employed to Deny the Towns in Ostrobothnia and Västerbotten as Well as in Västernorrland a Free Navigation.
Wederläggning Af de Skäl, Hwarmed man söker bestrida Öster- och Wästerbotniska Samt Wäster-Norrländske Städerne Fri Seglation, Stockholm, 1765.

Answer to the Question Prescribed by the Royal Academy of Sciences: What May Be the Cause of So Many People Annually Emigrating from This Country? And by What Measures May It Best Be Prevented?
Swar På den af Kgl. Wetenskaps Academien förestälta Frågan: Hwad kan vara orsaken, at sådan myckenhet Swenskt folk årligen flytter utur Landet? och genom hwad Författningar det kan bäst förekommas? Stockholm, 1765.

The Source of Our Country’s Weakness.
Källan Til Rikets Wan-Magt, Stockholm, 1765.

Memorial on the Freedom of Printing.
Memorial om tryckfriheten, 1765.

The National Gain.
Den Nationnale Winsten, Stockholm, 1765.

A Circumstantial Response to the Refutation of the Treatise Entitled: The Source of Our Country’s Weakness, and Remarks on the Water Tests Conducted at the Same Source.
Omständeligt Swar, På den genom Trycket utkomne Wederläggning af Skriften, Kallad: Källan til Rikets Wanmagt, Jämte Anmärkningar Öfwer De wid samma Källa anstälda Wattu-Prof, Stockholm, 1765.

Report of the Third Committee of the Grand Joint Committee of the Honourable Estates of the Realm on the Freedom of Writing and Printing, submitted at the Diet in Stockholm on 18 December 1765.
Riksens Höglofl. Ständers Stora Deputations Tredje Utskotts Betänkande, angående Skrif- och Tryckfriheten; gifwit wid Riksdagen i Stockholm then 18 December 1765.

Advice as an Answer to the 14 Questions presented to Chydenius, M.A., regarding The Source of Our Country’s Weakness.
Anwisning Til Swar, På de Magist. Chydenius förestäldte 14 Frågor, Rörande Källan til Rikets Wanmagt, Stockholm, 1766.

Additional Report of the Third Committee of the Grand Joint Committee of the Honourable Estates of the Realm on the Freedom of Printing, submitted at the Diet in Stockholm on 21 April 1766.
Riksens höglofl. Ständers Stora Deputations Tredje Utskotts ytterligare Betänkande rörande Tryckfriheten; gifwit wid Riksdagen i Stockholm d. 21. Aprilis 1766.

Account of the Chinese Freedom to Write.
Berättelse Om Chinesiska Skrif-Friheten, Stockholm, 1766.

A Remedy for the Country, by Means of a Natural System of Finance.
Rikets Hjelp, Genom en Naturlig Finance-System, Stockholm, 1766.

Speech on the Occasion of the Coronation of Gustavus III on 29 May 1772.
Tal Hållet Vid Vår Allernådigste Konungs, Konung Gustaf III:s Höga Kröning, Den 29 Maji 1772
, Stockholm, 1772.

Answer to the Question Posed by the Society of Arts and Sciences in Gothenburg: Whether Rural Trade Is Generally Useful or Harmful to a Country, and to What Extent It Contributes to the Promotion or Decline of Industry.
Svar På Vetenskaps och Vitterhets Samhällets I Götheborg Förestälta Fråga: Huruvida Landthandel för ett Rike i gemen är nyttig eller skadelig, och hvad mon den bidrager til industriens uplifvande eller aftagande? Stockholm, 1777.

Thoughts Concerning the Natural Rights of Masters and Servants.
Tankar Om Husbönders och Tienstehions Naturliga Rätt, Stockholm, 1778.

Memorial Regarding Freedom of Religion.
Memorial, Angående Religions-Frihet, Stockholm, 1779.

Autobiography.
Självbiografi, 1780.

Sermons on the Ten Commandments.
Predikningar öfver Tio Guds Bud
, in Homiletiska försök, vols III–IV, Uppsala, 1781–2.

Sermons on the Second Main Part of the Catechism.
Predikningar öfver Andra Hufvudstycket i Catechesen, in Homiletiska försök, vol. VI, Stockholm, 1784.

A Proposal for the Improvement of Lapland.
Förslag til Lappmarkernes uphjelpande, 1794–5.

On Saltpetre Houses, especially in Ostrobothnia.
Om Saltpetter-Sjuderierna, särledes i Österbotten, in Skrifter af Sällskapet för Allmänne Medborgerlige kunskaper, vol. II, Stockholm, 1795.

The Improvement of Finnish Agriculture.
Finska lantbrukets upphjälpande, 1799.

Thoughts on Inoculating against Smallpox for the Finnish People.
Tankar om Koppympningen För Finlands Allmoge, in K. Finska Hushållnings-Sällskapets Handlingar 1, Åbo, 1803.