Utvald litteratur på svenska

 

Se även Livet och skrifterna och Kommentarer!

 

Alanen, Aulis J., ”Stapelfriheten och de bottniska städerna 1766–1808”, Historiska och litteraturhistoriska studier 31/32, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 357, Helsingfors 1956, s. 101–246.

Björkstrand, Gustav, ”Anders Chydenius”, Bertil Wennberg & Kristina Örtenhed (red.), Fritt ord 250 år. Tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland – ett levande arv från 1766, [Stockholm]: Sveriges riksdag 2016. (kan nedladdas från http://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/informationsmaterial/Fritt-Ord-250-ar)

Björkstrand, Gustav, ”Anders Chydenius och religionsfrihetsfrågan”, Vägar och vyer: föredrag och artiklar i praktisk teologi, Skrifter i praktisk teologi vid Åbo Akademi 37, Åbo 1993.

Björkstrand, Gustav, Jacob Tengström. Universitetsman, kyrkoledare och nationsbyggare, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 772, Helsingfors 2012.

Brolin, Per-Erik, Hattar och mössor i borgarståndet 1760–1766, Uppsala 1953.

Burius, Anders, Ömhet om friheten. Studier i frihetstidens censurpolitik, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Skrifter 5, Uppsala: Uppsala universitet 1984.

Forsgård, Nils Erik, Ingens herre, ingens träl: radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige och Finland, [Helsingfors/Stockholm]: Schildts & Söderströms/Timbro 2014

Forsman, Karl, ”Studier i det svenska 1700-talets ekonomiska litteratur”, Historiska och litteraturhistoriska studier 23, Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCCXII, Helsingfors 1947, s. 78–262.

Harnesk, Börje, Legofolk. Drängar, pigor och bönder i 1700- och 1800-talens Sverige, Umeå Studies in the Humanities 96, Umeå: Umeå universitet 1990.

Heckscher, Eli F., Ekonomisk-historiska studier, Stockholm: Bonniers 1936.

Knif, Henrik, ”Den farliga staden. Anders Chydenius och Stockholm”, Marie-Christine Skuncke & Henrika Tandefelt (red.), Riksdag, kaffehus och predikstol. Frihetstidens politiska kultur 1766–1772, Stockholm: Atlantis 2003.

Krook, Tor, Anders Chydenius. Samhällsreformator och församlingsherde, Helsingfors: Förbundets för svenskt församlingsarbete i Finland bokförlag 1952.

Magnusson, Lars, ”Den ekonomiska diskussionen under frihetstiden – ett framlängesperspektiv”, Marie-Christine Skuncke & Henrika Tandefelt (red.), Riksdag, kaffehus och predikstol. Frihetstidens politiska kultur 1766–1772, Stockholm: Atlantis 2003.

Magnusson, Lars, Äran, korruptionen och den borgerliga ordningen. Essäer från svensk ekonomihistoria, Stockholm: Atlantis 2001.

Manninen, Juha, ”Det öppna samhället – ett arv efter upplysningstänkaren Anders Chydenius”, Den gemensamma friheten. Anders Chydenius tankar i dagens värld, s. 131–180, Anders Chydenius stiftelse, Publikationer 1, Karleby: Anders Chydenius stiftelse 2005 (kan nedladdas från Anders Chydenius stiftelse).

Norberg, Johan, Den svenska liberalismens historia, Stockholm: Timbro 1998.

Nordbäck, Carola, Lycksalighetens källa. Kontextuella närläsningar av Anders Chydenius budordspredikningar, 1781–82, Åbo: Åbo Akademis förlag 2009.

Palmén, Ernst Gustaf, Politiska skrifter af Anders Chydenius. Med en historisk inledning, Helsingfors: G.W. Edlunds förlag 1877–1880.

Patoluoto, Ilkka, ”Nyttobegreppet i 1700-talets Sverige”, Historisk tidskrift för Finland 1/1979, s. 1–21.

Petander, Karl, De nationalekonomiska åskådningarna i Sverige sådana de framträda i litteraturen del 1, 1718–1765, Stockholm: P. A. Norstedt & söner 1912.

Plaenge Jacobson, Sigbrit, 1766 års allmänna fiskestadga. Dess uppkomst och innebörd med hänsyn till Bottenhavsfiskets rättsfrågor, Studia Historica Upsaliensia 98, Uppsala: Uppsala universitet 1978.

Rabbe, Frans J., ”Anders Chydenius”, Finlands minnesvärde män. Samling af lefnadsteckningar del 2, Helsingfors: J. C. Frenckell & Son 1857.

Runefelt, Leif, Dygden som välståndets grund. Dygd, nytta och egennytta i frihetstidens ekonomiska tänkande, Stockholm studies in economic history 43, Stockholm: Stockholms universitet 2005.

Schauman, Georg, Biografiska undersökningar om Anders Chydenius jämte otryckta skrifter af Chydenius, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 84, Helsingfors 1908.

Schauman, Georg, Studier i frihetstidens nationalekonomiska litteratur. Idéer och strömningar 1718–1740, Helsingfors 1910.

Skuncke, Marie-Christine & Henrika Tandefelt (red.), Riksdag, kaffehus och predikstol. Frihetstidens politiska kultur 1766–1772, Stockholm: Atlantis 2003.

Skuncke, Marie-Christine, ”Tryckfriheten i riksdagen 1760–62 och 1765–66”, Bertil Wennberg & Kristina Örtenhed (red.), Fritt ord 250 år. Tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland – ett levande arv från 1766, [Stockholm]: Sveriges riksdag 2016. (kan nedladdas från http://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/informationsmaterial/Fritt-Ord-250-ar)

von Vegesack, Thomas, Smak för frihet. Opinionsbildningen i Sverige 1755–1830, Stockholm: Natur och Kultur 1995.

Winton, Patrik, Frihetstidens politiska praktik. Nätverk och offentlighet 1746–1766, Studia Historica Upsaliensia 223, Uppsala: Uppsala universitet 2006.

Virrankoski, Pentti, Anders Chydenius. Demokratisk politiker i upplysningens tid, Stockholm/Helsingfors: Timbro/Söderströms 1995.